مدیر امور دانشجویی
دکتر محمد رضا نگهداری
مدیر امور دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : negahdari@cmu.ac.ir
تلفن : ۳۱۲۷۲۰۵۵ - ۰۵۴
فکس : ۳۵۳۲۱۷۹۰ - ۰۵۴
 

شرح وظایف مدیریت امور دانشجویی:

 1. نظارت مستمر بر اقدامات واحدهاي امور دانشجويي، هماهنگي بين فعالیت‌های آن‌ها، تقسیم‌کار، تفهيم و تبيين برنامه‌ها و حصول اطمينان بر حسن اجراي كارهاي محوله در واحدهاي تابعه.
 2. اخذ و رسيدگي به پيشنهادها و مشكلات دانشجويان در حيطه مسائل امور دانشجويي و ارجاع آن به مقامات ذيصلاح جهت حل‌وفصل و در صورت لزوم تشكيل جلسه گفت‌وشنود رئیس دانشگاه با دانشجويان.
 3. هماهنگي با اداره رفاه كاركنان جهت ارائه خدمات مشترك دانشجويي و كارمندي از قبيل شركت تعاوني مصرف و ... .
 4. تهيه، تأمين،  نظارت و كنترل بر کلیه مسائل رفاهي دانشجويان.
 5. برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها.
 6. پیش‌بینی بودجه موردنیاز واحدهاي مديريت دانشجويي.
 7. پيگيري در جذب سرمایه‌های یارانه‌ای دانشجويان از طريق معاونت و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 8. سرپرستي و هماهنگي امور رستوران‌ها و نظارت بر بوفه دانشگاه و خوابگاه‌ها از حيث بهداشتي بودن مواد خوراكي و پخت آن وهم چنين نظارت بر بهداشتي بودن محيط كار و آشپزخانه‌ها.
 9. ارائه برنامه غذايي دانشگاه و تأمين وسايل و مواد اوليه جهت پخت غذا.
 10. برآورد هزینه‌های موردنیاز مواد غذايي و تجهيزات آشپزخانه و سلف‌سرویس و ارائه آن به واحدهاي ذی‌ربط.
 11. انجام امور مربوط به بوفه دانشجويان و خريد مواد غذايي و تنظيم اسناد مربوطه و نگهداري دخل‌وخرج اداره تغذيه.
 12. پخت مواد غذايي سالم بر اساس برنامه غذايي و ارسال آن در سطح خوابگاه‌ها و توزيع آن در سلف دانشجويي.
 13. پيگيري در اخذ منابع و معيارهاي مالي به‌منظور تأمين وام مناسب براي دانشجويان.
 14. انجام امور مربوط به بيمه درماني و حوادث دانشجويان.
 15. انجام امور مربوط به تسویه‌حساب دانشجويان هنگام فراغت از تحصيل.
 16. ايجاد سيستم نگهباني دقيق جهت برقراري نظم در خوابگاه‌ها و ساير وسايل ايمني و امنيتي با همكاري حراست دانشگاه.
 17. نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه‌ها.
 18. نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه‌ها.
 19. بررسي و برآورد خدمات تأسيساتي و تعميراتي خوابگاه‌ها و ارائه آن به واحدهاي مربوطه.
 20. تهيه و ضبط مدارك مربوط به سكونت دانشجويان.
 21. تهيه گزارش‌های لازم در مورد هزينه سكونت دانشجويان و انعكاس به‌موقع آن به صندوق رفاه دانشجويان كشور.
 22. تأمين فضاهاي خوابگاهي غيردولتي جهت اسكان دانشجويان جديدالورود و تجهيز آن‌ها به ملزومات خوابگاهي.