معاون مدیر دانشجویی
حسین معقول
معاون مدیر امور دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : لیسانس
پست الکترونیک : ---
تلفن : 31272052- ۰۵۴

شرح وظایف معاون مدیرامور دانشجویی

نظارت مستمر بر امر بهداشت خوابگاه ها.

نظارت بر سرويس اياب و ذهاب خوابگاه ها.

ارائه برنامه غذايي دانشگاه و تأمين وسايل و مواد اوليه جهت پخت غذا.

برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي خوابگاه ها و دانشكده ها.

تهيه، تأمين،  نظارت و كنترل بر کلیه مسائل رفاهي دانشجويان.

انجام سایر امور محوله ازسوی مدیر دانشجویی .