معاون دانشجویی
 
دکتر محمد جواد عبادی
معاون دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک :ebadi@cmu.ac.ir
تلفن : 31272020 - 054
فکس : 35321790 - 054