معاون دانشجویی
 
دکتر مهران لقمانی
معاون دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
پست الکترونیک : student-affairs@cmu.ac.ir
تلفن : 31272020 - 054
فکس : 35321790 - 054
 
شرح وظایف معاون دانشجویی
  1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه­ های مربوطه؛
  2. راه ­اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی در زمینه­ های تحصیلی، رفاهی، سلامت؛
  3. نظارت بر فعالیت­های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه­ های رفاهی آنان؛
  4. برنامه­ ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان؛
  5. رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه؛
  6. زمینه ­سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه؛