معاون دانشجویی
 
دکتر مرتضی ضیاء الدینی
معاون دانشجویی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :M.ziyaadini@cmu.ac.ir
تلفن : 31272020 - 054
فکس : 35321790 - 054