مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
 ناصر جهانشاهی جواران
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مدرک تحصیلی :
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک : N.jahanshahi@cmu.ac.ir
تلفن : 21372014 - 054
فکس : 35320025 - 054
 
 
 
 
 
مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی: این مدیریت همانگونه که از نام آن برمی آید بازوی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در زمینه برنامه ریزی و سیاست گذاری فعالیت های مرتبط در سطح دانشجویان و کارکنان (شامل اعضای هیات علمی و کارمندان) است.
برنامه ریزی در جهت ارتقا خلاقیت های دانشجویان، پرورش استعدادهای فرهنگی و اجتماعی در بستر کنشگری های فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی و ... از اهم وظایف این مدیریت می باشد.
مدیریت فوق که در حال سازماندهی امور فرهنگی دانشجویان و کارکنان است، شامل زیرمجموعه های ذیل است:


 کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی

کارشناس مسئول: علیرضا میر


انجمن های علمی

کارشناس مسئول: مریم علی نژاد
دبیر شورای دبیران انجمن های علمی: ....


تشکل های اسلامی دانشجویی
 
کارشناس مسئول: علیرضا میر
بسیج دانشجویی

انجمن اسلامی دانشجویان


نشریات
کارشناس مسئول: حسین نهتانى


دبیرخانه
کارشناس مسئول: راضیه رکانى

مسئولیت پیگیری امور اداری، آرشیو و دبیرخانه ای حوزه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی بر عهده این واحد است.

گروه حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
رئیس گروه: --------

کارشناس مسئول: حسین نهتانى
دانشگاه علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشى وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی، از جمله پرورش خلاقیت ها و جهت يایی استعدادهای فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد. تدبیر حسن انجام این وظايف در عرضه فرهنگی، وظیفه اصلی گروه حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.