مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
دکتر محمد رضا زارعی
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : mrzarei@cmu.ac.ir
تلفن : 21372014 - 054
فکس : 35320025 - 054