مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
 ناصر جهانشاهی جواران
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
مدرک تحصیلی :
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک : N.jahanshahi@cmu.ac.ir
تلفن : 21372014 - 054
فکس : 35320025 - 054