مدیر کتابخانه و مرکز اسناد
دکتر عبدالغفور جهاندیده
مدیر کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : ----
پست الکترونیک :jahandideh@cmu.ac.ir
تلفن : 31272021-054
فکس :31272021-054
 

آقای شیخ پور
کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه
پست الکترونیک :----
تلفن : 31272125-054
فکس :31272021-054