معاون پژوهشی و فناوری
دکتر رسول دامنی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه دریانوردی چابهار
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : Damani@cmu.ac.ir
تلفن : 21372016 - 054
فکس : 2223577 - 054