لیست اعضای هیات علمی
عبدالعزيز آبتين
عبدالعزيز آبتين
abtin@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار
جواد  آذرخش
جواد آذرخش
j [dot] Azarakhsh [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی
ابوذر اباذري
ابوذر اباذري
abuzarabazari [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار
ابوذر ابراهيمي
ابوذر ابراهيمي
ab_ebrahimi [at] cmu [dot] ac [dot] ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار
محي الدين احراري رودي
محي الدين احراري رودي
M.Ahrari@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
استادیار
محمد احمدزاده طلاتپه
محمد احمدزاده طلاتپه
m.ahmadzadeh@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
استادیار
مهدي اسماعیلی
مهدي اسماعیلی
esmaeili@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
استادیار
پريا اكبري
پريا اكبري
akbary@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
دانشیار
فاطمه الهامي
فاطمه الهامي
elhami@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار
مجيد اويسي
مجيد اويسي
m.ovisi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی
حميدرضا ايزدي
حميدرضا ايزدي
izadi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار
عزيزاله بزي
عزيزاله بزي
a.bazzi@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
مربی
جواد بهداني
جواد بهداني
j.behdani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
استادیار
سراج بيتا
سراج بيتا
bita@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
استادیار
علي بيكيان
علي بيكيان
a@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار
مرتضي پهلواني
مرتضي پهلواني
pahlavani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار
حسين پيراني
حسين پيراني
pirani@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
استادیار
محمدمنصور توتوني
محمدمنصور توتوني
m.totoni@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
استادیار
يحيي توماج
يحيي توماج
toomaj@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مدیریت و علوم انسانی
استادیار
حسين جعفري
حسين جعفري
jafari@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده علوم دریایی
استادیار
احمد جمالي كيخا
احمد جمالي كيخا
a.j.keikha@cmu.ac.ir
دانشکده دانشکده مهندسی دریا
مربی