اخبار و اطلاعیه های دانشگاه
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

  برنامه زمانبندی حضور همکاران آموزش کل دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از روز شنبه مورخ 99/03/17 الی چهارشنبه 99/03/21

امتیاز: Article Rating

برنامه زمانبندی حضور همکاران آموزش کل دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از روز شنبه مورخه 99/03/17 الی چهارشنبه 99/03/21

 

ردیف

زمان حضور

نام و نام خانوادگی

حوزه

شماره تماس

 

آموزش کل

1

شنبه 99/03/17

خانم دبیر نظامی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

05431272014

آقای حسین پور

پذیرش ثبت نام

05431272155

خانم جمالزهی

فارغ التحصیلان

05431272084

آقای عباسی

سوابق تحصیلی

05431272074

خانم حسینی

تحصیلات تکمیلی

05431272086

خانم زابلی

آموزش کل

05431272077

خانم پورمهر

سیستم گلستان

05431272085

خانم بزی

آموزش کل

05431272043

2

یکشنبه 99/03/18

 

آقای نورمندی

پذیرش ثبت نام

05431272155

آقای پودینه

آموزش کل

05431272077

خانم قزل

فارغ التحصیلان

05431272084

خانم سنجرانی

تحصیلات تکمیلی

05431272086

آقای خلیلی

بایگانی آموزش

05431272076

3

دوشنبه 99/03/19

 

خانم دبیر نظامی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

05431272014

آقای حسین پور

پذیرش ثبت نام

05431272155

آقای عباسی

سوابق تحصیلی

05431272074

خانم زابلی

آموزش کل

05431272077

خانم جمالزهی

فارغ التحصیلان

05431272084

خانم حسینی

تحصیلات تکمیلی

05431272086

خانم پورمهر

سیستم گلستان

05431272085

4

سه شنبه 99/03/20

آقای نورمندی

پذیرش ثبت نام

05431272155

خانم قزل

فارغ التحصیلان

05431272084

آقای پودینه

آموزش کل

05431272077

خانم سنجرانی

تحصیلات تکمیلی

05431272086

خانم بزی

آموزش کل

05431272043

آقای خلیلی

بایگانی آموزش

05431272076

5

چهارشنبه 99/03/21

خانم دبیر نظامی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

05431272014

آقای حسین پور

پذیرش ثبت نام

05431272155

خانم قزل

فارغ التحصیلان

05431272084

خانم زابلی

آموزش کل

05431272077

خانم پورمهر

سیستم گلستان

05431272085

آقای پودینه

آموزش کل

05431272077

خانم حسینی

تحصیلات تکمیلی

05431272086

آقای عباسی

سوابق تحصیلی

05431272074

آقای خلیلی

بایگانی آموزش

05431272076

6

شنبه تا چهارشنبه

آقای ادیب

دفتر برنامه ریزی آموزش

05431272218

 

 

 

برنامه زمانبندی حضور همکاران آموزش دانشکده های دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از روز شنبه مورخه 99/03/17 الی چهارشنبه 99/03/21

 

 

ردیف

زمان حضور

نام و نام خانوادگی

حوزه

شماره تماس

 

دانشکده مدیریت

1

شنبه 99/03/17

خانم فرهور

گروه مدیریت

05431272098

2

یکشنبه 99/03/18

خانم فرهور

گروه مدیریت

05431272098

3

دوشنبه 99/03/19

 

خانم سرابندی

گروه زبان

05431272092

4

سه شنبه 99/03/20

خانم سرابندی

گروه زبان

05431272092

5

چهارشنبه 99/03/21

خانم علی نژاد

گروه اقتصاد و ادبیات فارسی

05431272098

دانشکده علوم دریایی

1

شنبه 99/03/17

خانم دهمرده

خانم درخشانی

گروه زیست دریا

گروه شیمی دریا و اقیانوس شناسی

05431272193

 

2

یکشنبه 99/03/18

خانم اربابی

خانم جلیلی

گروه شیلات و ریاضیات و کاربرها

مسئول دفتر ریاست دانشکده

05431272096

05431272095

3

دوشنبه 99/03/19

 

آقای قائمی

خانم دهمرده

گروه شیمی کابردی و علوم پایه

گروه زیست دریا

05431272195

05431272193

4

سه شنبه 99/03/20

خانم درخشانی

آقای قائمی

گروه شیمی دریا و اقیانوس شناسی

گروه شیمی کابردی و علوم پایه

05431272193

05431272195

5

چهارشنبه 99/03/21

خانم اربابی

خانم جلیلی

گروه شیلات و ریاضیات و کاربرها

مسئول دفتر ریاست دانشکده

05431272096

05431272095

دانشکده مهندسی دریا ساختمان قدیم

1

شنبه 99/03/17

آقای نیک منش

کارشناس دوره ها و آزمایشگاه

05431272135

2

یکشنبه 99/03/18

آقای چاردیواری

گروه برق

05431272188

3

دوشنبه 99/03/19

خانم حسن پور

گروه کشتی سازی

05431272132

4

سه شنبه 99/03/20

آقای چاردیواری

گروه برق

05431272188

5

چهارشنبه 99/03/21

خانم حسن پور

آقای نیک منش

گروه کشتی سازی

کارشناس دوره ها و آزمایشگاه

05431272132

05431272135

دانشکده مهندسی دریا ساختمان جدید

1

شنبه 99/03/17

خانم شهبازی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

05431272133

2

یکشنبه 99/03/18

خانم حقی

گروه دریانوردی و  مهندسی کشتی

05431272136

3

دوشنبه 99/03/19

خانم بادینی

گروه عمران و مکانیک

05431272136

4

سه شنبه 99/03/20

خانم حقی

گروه دریانوردی و

مهندسی کشتی

05431272136

5

چهارشنبه 99/03/21

خانم بادینی

خانم شهبازی

گروه عمران و مکانیک

مسئول دفتر ریاست دانشکده

05431272136

05431272133

 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز