راهنمای تلفن دانشگاه

پیش­ شماره: 3127-054

 

 

حوزه ریاست

معاونت پژوهشی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی دریا

ریاست دانشگاه

2009

معاونت پژوهشی

2016

معاونت آموزشی

2014

رئیس دانشکده

2133

مدیر حوزه

2008

35323577

35320025

معاون آموزشی دانشکده

2137

35321025

مدیر پژوهشی

2165

مدیر کل آموزش

2156

مدیر گروه دریانوردی

2134

منشی دفتر

2-35321021

کارشناس پژوهشی

2058

معاون مدیر آموزش

2077

مدیر گروه مهندسی کشتی

2131

مسئول دفتر

2007

کارآفرینی

2253

کارشناس آموزشی

2043

مدیرگروه کشتی سازی

2181

کارشناس دفتر ریاست

2011

کتابخانه

مدیر تحصیلات تکمیلی

2035

مدیر گروه الکترونیک

2135

مدیر گروه نظارت و ارزیابی

2072

مدیر

2021

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2086

مدیرگروه عمران

2183

کارشناستان گروه نظارت و ارزیابی

2073

معاونت

2123

نظارت و ارزیابی آموزشی

2073

کارگاه ها و آزمایشگاه­ها

2214

نهاد مقام معظم رهبری

فهرست نویسی

2124

سوابق تحصیلی

2074

دفتر اساتید - کارگاه

2196

مسئول نهاد

2143

امانات

2125

ثبت نام

2155

کارشناس گروه کشتی سازی

2132

کارشناس مسئول واحد خواهران

2310

کتابخانه دیجیتالی

2075

بایگانی آموزش کل

2076

کارشناس گروه مکانیک و عمران

2136

سالن نهاد

2157

انتشارات

2081

نظام وظیفه

2084

کارشناس گروه برق

2188

روابط بین الملل

2010

مرکز فناوری اطلاعات (IT)

سالن امتحانات

2115

دفتر اساتید دانشکده

2247

دفتر حقوقی

2015

مدیر مرکز/ دفتر IT

2040

هیات اجرایی جذب

2083

2187

حراست

کارشناس سخت افزار/ تعمیرات

2117

2026

2255

مدیر حراست

2017

خدمات IT

2039

دفتر سیستم گلستان

2085

کارشناس گروه دریانوردی

2234

کارشناس حراست

2018

   کاردان  تجهیزات پسیو

2038

سیستم کیفیت

دانشکده مدیریت و علوم انسانی

مسئول حفاظت اسناد

2217

کارشناس شبکه و تجهیزات اکتیو

2041

مدیرگروه سیستم کیفیت

2161

رئیس دانشکده

2220

مسئول انتظامات

2088

کارشناس فناوری/ سامانه های ارتباطی وب سایت و سامانه های کاربردی

2160

کارشناس گروه سیستم کیفیت

2172

35324262

اتاق کنترل

2164

معاونت دانشجویی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

2218

معاون آموزشی دانشکده

2194

طرح و توسعه

معاونت دانشجویی

2020

کارشناس خدمات آموزشی

2167

دفتر اساتید

2222

مدیر طرح و توسعه

2030

35324263

آبدارخانه

-

کارشناس گروه مدیریت

2098

دفتر طرح و توسعه

2023

مدیر امور دانشجویی

2055

مجتمع آموزشی دانشگاه

کارشناس گروه معارف

2097

کارشناس طرح و توسعه

2019

مالی دانشجویی

2159

رئیس مجتمع

2166

کارشناس گروه اقتصاد

2091

معاونت اداری و مالی

دبیرخانه و بایگانی

2057

35322016

کارشناس گروه زبان

2092

معاونت اداری و مالی

2012

کمینه انضباطی

2033

رئیس دبیرستان پسرانه

35321145

دانشکده علوم

35323304

اداره امور خوابگاهها

معاون دبیرستان پسرانه

2167

رئیس دانشکده

2095

مدیر امور اداری

2060

رئیس اداره خوابگاهها

2056

رئیس دبیرستان دخترانه

35321145

معاون آموزشی دانشکده

2197

معاون امور اداری

2163

کارشناس اتوماسیون اداره  خوابگاهها و صندوق رفاه

2052

دبیرستان دخترانه

35321146

مسئول آزمایشگاهها

2174

مدیر مالی

2068

سرپرستی خوابگاه پسران

2231

2149

مدیر گروه فیزیک

2199

بایگانی مالی

2065

2105

مدرسه راهنمایی پسرانه دانشوران

2170

مدیر گروه شیلات

2232

رئیس امور عمومی

2050

خوابگاه پردیس خواهران

2171

35322628

مدیر گروه شیمی

2239

حسابداری

2067

سرپرستی خوابگاه پسران

(المهدی)

2406

مدرسه راهنمایی دخترانه دانشوران

2204

دفتر اساتید شیلات

2201

رسیدگی اسناد

2069

شورای صنفی

2162

35322636

دفتر اساتید ریاضی

2200

دریافت و پرداخت

2070

اداره رفاهیات (صندوق رفاه)

دبستان دانشوران

35324266

دفتر اساتید زیست

2242

اعتبارات

2064

رئیس اداره وام و رفاه

2158

پیش دبستان دخترانه

آموزش علوم پایه

2195

کارگزینی

2049

کارشناس صندوق رفاه

2121

پیش دبستان پسرانه

35321359

کارشناس علوم پایه

2096

35321882

کارشناس صندوق رفاه

2184

نگهبانی

دفتر اساتید علوم پایه

2093

کارشناس کارگزینی

2122

مرکز مشاوره

کنترل حراست

2164

آموزش دانشکده

2193

حضور و غیاب

2046

رئیس مرکز مشاوره

2168

درب اصلی

2090

مدیرگروه زیست

2198

کارپردازی

2063

کارشناس

 

اتاقک شیشه­ای

2080

دفتر اساتید

2237

35323237

اداره تغذیه

درب دبیرستان

2152

آزمایشگاه

2208

دبیرخانه

2048

رئیس اداره تغذیه

2139

مخابرات

2209

35323001

 

 

مخابرات دانشگاه

35320020

2210

اداره اموال

2082

 

 

35320021

2211

مسئول تعمیرات

2062

اداره تربیت بدنی

35320022

2212

انبار مرکزی

2106

مدیر تربیت بدنی

2177

35320023

موزه دانشکده علوم

2213

2107

کارشناس آقایان و خانم­ها

2178

35320028

خوابگاه ها

دفتر فنی

کارشناس تربیت بدنی

2176

35320031

خوابگاه دبیرستان

2101

رئیس دفتر فنی

2061

سالن ورزشی

2175

35321024

خوابگاه 3 برادران

2100

کارشناس دفتر فنی

2024

استخر

2109

35323262

خوابگاه 1 برادران

2102

روابط عمومی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

مرکز تلفن

9

خوابگاه 1 برادران

2103

مدیر روابط عمومی

2240

معاونت فرهنگی

2230

دفتر اساتید ساختمان شهید قنبری

خوابگاه 2 برادران

2104

روابط عمومی

2078

35321373

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

2241

مهمانسراها

2079

مدیر فرهنگی

2258

 

2144

مهمانسرای هشت

2308

واحد تعمیرات

2107

35324267

 

2145

مهمانسرای یازده

2311

دفتر نقلیه

2047

مسئول دفتر مدیر فرهنگی

2309

 

2247

مهمانسرای سیزده

2313

آمفی تئاتر

2119

کارشناس فرهنگی

2054

 

2249

مهمانسرای چهارده

2314

2120

دبیرخانه فرهنگی

2229

 

2254

 

 

آب شیرین کن

2148

کارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگی

2051

 

2255

 

 

2248

بسیج دانشجویی (برادران)

2126

 

2256

 

 

خبرنگاری باشگاه دریانوردی

2025

35324407

 

2257

 

 

2315

بسیج دانشجویی (خواهران)

2128

 

 

 

 

شرکت بهساز جنوب

2147

 

 

 

 

 

 

آبدارخانه اداری

2045

 

 

 

 

 

 

هتل ونوس

35322371

 

 

 

 

 

 

2271

 

 

 

 

 

 

فروشگاه کارکنان دانشگاه

2227

 

 

 

 

 

 

باشگاه دریانوردان

2315

 

 

 

 

 

 

جمع­آوری و بروزرسانی توسط: کارشناس اتوماسیون اداره امور خوابگاهها و کارشناس دبیرخانه حوزه معاونت دانشجویی