فارسی
Name ahmad jamali keikha
Affiliation
Degree Master of science
Website
Email
 TitleJournal
1
JOURNAL OF THE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY 64 (2019) 1-7
2
Iranian Journal of Analytical Chemistry (IJAC) 6 (2019) 13-23
3
Journal of the Iranian Chemical Society (JICS) 3 (2019) 1-15
4
ANALYST 11 (2019) 1-9
5
Chemistry Central Journal 13 (2019) 1-10
6
ChemistrySelect 11 (2019) 1-11
7
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 11 (2019) 1-11
8
Analytical Methods 1 (2018) 1-9
9
MARINE POLLUTION BULLETIN 137 (2018) 306-314
10
Journal of Marine Science and Application 2 (2017) 173-181
11
journal of chemical and pharmaceutical research (2016) 707-712
12
journal of chemical and pharmaceutical research (2016) 707-712
13
Entropy 18(6) (2016) 203