فارسی
Amin Saed
Name Amin Saed
Affiliation
Degree Master of science
Website
Email
 TitleJournal
1
Iranian Journal of English for Academic Purposes IJEAP, (2017) vol. 6 issue. 2 (2018) 10
2
Advances in Language and Literary Studies 9 (2018) 17-23
3
Journal of Applied Linguistics and Language Research vol.5 issue 2 (2018) 134-148
4
iranian journal of applied language studies vol.9 - issue 1 (2017) 105-135
5
مجله زبان و زبان شناسی (1395) 183-189
6
مجله بین المللی زبان و ترجمه (1395) 29-32
7
(2016) 228-236
8
(2016) 640-656
9
(2016) 42-56
10
(2016) 774-882
11
مجله بین المللی زبان (1394) 333-340
12
(2015)
13
(2015) 99-111
14
(2015) 328-332
15
(2015) 672-688
16
(2014) 194-207
17
(2014) 163-175
18
انگلیسی با اهداف ویژه برای دریانوردان (1391) 91-109
19
انگلیسی برای دریانوردی و علوم دریایی (1391) 69-85
20
iranian journal of applied language studies (2001)