فارسی
Hooshang Khoshsima
Scopus
  • 927 Citations
  • 14 h-Index
as of : 1401/8/1
Scopus
  • 112 Citations
  • 6 h-Index
as of : 1401/9/13
Name Hooshang Khoshsima
Affiliation
Degree PhD.
Academic Rank Professor
Research Interests Teaching- Testing - research in applied linguistics - English for specific purposes
Website
Email
 TitleJournal
1
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL Dec 2022 online (2022) Online
2
teaching english language vol.16 No.2 (2022) 139-168
3
journal of foreign language teaching and translation studies vol.7 , No.2 (2022) 117-141
4
journal of foreign language teaching and translation studies vol.6 No.4 (2022) 77-98
5
journal of english language teaching and learning 13- No.28 (2021) 285-296
6
iranian journal of applied language studies 13 (2021) 39-50
7
Hong Kong journal of Social Sciences 57 (2021) 169-183
8
Journal of Language and translation 11(3) (2021) 1-18
9
International Journal of Knowledge and Learning 14-3 (2021) 193-215
10
journal of english language teaching and learning 13 (2021) 360-388
11
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH 50 (2020) 10-18
12
journal of english language teaching and learning 12 (2020) 175-189
13
Iranian Journal of English for Academic Purposes 8-3 (2019) 1-15
14
Australian Journal of Linguistics 39-2 (2019) online
15
Cogent Education 6-1 (2019) 1-9
16
Cogent Psychology 6 (2019) 1-9
17
NeuroQuantology 17 -3 (2019) 108-113
18
Teaching English with Technology 1 (2019) 86-101
19
iranian journal of applied language studies no.2 issue 18 (2018) 59-82
20
journal of english language teaching and learning 22 (2018) 63-86
21
Activitas Nervosa Superior online (2018) online
22
Computer Assisted Language Learning (2018)
23
Iranian Journal of English for Academic Purposes 6 - 2 (2018) 45-65
24
Italian Sociological Review 1 (2018) 445-465
25
International Journal of Instruction Vol.11 No.3 (2018) 573-586
26
International Journal of Instruction vol.11 No.4 (2018) 391-408
27
International Journal of Instruction Vol.11 No.4 (2018) 625-640
28
international journal of behavioral sciences 12 (2018) 25-31
29
applied research on english language 6 (2018) 523-542
30
International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926 Vol4, issue 4 (2018) 106-116
31
Journal of Applied Linguistics and Language Research vol.5 issue 2 (2018) 134-148
32
Behavioral Sciences Dec. 2017 (2017) 1-8
33
Cogent Psychology 2017,issue 4 (2017) 1-6
34
International Journal of Emerging Technologies in Learning iJET ‒ Vol. 12, No. 11, 2017 (2017) 53-62
35
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences International Journal of Psychology and Behavioral (2017) 152-159
36
International Journal of Brain and Cognitive Sciences International Journal of Brain and Cognitive Scien (2017) 71-73
37
Asian EFL Journal The Asian EFL Journal Professional Teaching Articl (2017) 42-61
38
International Journal of Emerging Technologies in Learning iJET (2017) 35-55
39
International Journal of Instruction Vol.11 no.1 (2017) 437- 452
40
Global Journal of Educational Studies Vol. 3, No. 2 (2017) 70-82
41
International Journal of Applied Linguistics and English Literature (2017) 91-103
42
Journal of Language Teaching and Research (2017) 577-587
43
(2017) 196-211
44
(2017) 13-36
45
(2017) 764-795
46
iranian journal of applied language studies vol.9 - issue 1 (2017) 105-135
47
Frontiers in Psychology 3 (2017) 1-9
48
journal of research in applied linguistics 8 (2017) 133-145
49
(2017) 80-99
50
(2017) 86-108
51
(2017) 54-74
52
Journal of Applied Linguistics and Language Research (2017) 81-91
53
English Language Teaching (2017) 23-32
54
(2017) 32-49
55
(2016) 12-24
56
Iranian Journal of English for Academic Purposes IJEAP (2016) 81-97
57
(2016) 305-318
58
مجله زبان و زبان شناسی (1395) 183-189
59
(2016) 228-236
60
(2016) 640-656
61
Theory and Practice in Language Studies (2016) 1085-1095
62
(2016) 13-28
63
Theory and Practice in Language Studies (2016) 794-803
64
(2016) 13-28
65
(2016) 192-202
66
(2016) 136-145
67
(2016) 586-600
68
(2016)
69
(2016) 148-156
70
(2016) 167-177
71
(2015) 401-408
72
International Journal of English Studies (2015) 60-73
73
(2015) 333-340
74
Theory and Practice in Language Studies (2015) 1586-1593
75
(2015) 672-688
76
(2015) 672-688
77
(2015) 309-320
78
(2015) 16-20
79
(2015) 81-90
80
(2015) 180-188
81
(2014) 157-166
82
(2014) 134-138
83
(2014) 42-49
84
(2014) 17-27
85
(2014) 147-157
86
(2014) 88-96
87
(2014) 194-207
88
(2014) 171-176
89
(2014) 127-132
90
(2014) 163-175
91
(2014) 263-272
92
(2014) 154-161
93
(2013) 97-103
94
iranian journal of applied language studies (2013) 1-26
95
(2013) 163-175
96
دانش و پژوهش در آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) (1391) 9-19
97
انگلیسی با اهداف ویژه برای دریانوردان (1391) 91-109
98
انگلیسی برای دریانوردی و علوم دریایی (1391) 69-85
99
(2012) 119-134
100
Camparative Literature Quarterly Scientific - Research (2009) 32-41
101
iranian journal of applied language studies (2008) 109-122