فارسی
mahdi shahraki
Name mahdi shahraki
Affiliation
Degree Specialized doctorates
Website
Email
 TitleJournal
1
journal of research and health 9 (2019) 428- 436
2
Journal of Research Health (2016)
3
(2016) 1-6
4
مرکز تحقیقاتی ارتقا سلامت و توسعه اجتماعی گناباد مجله تحقیق و سلامت (1394) 577-588
5
مجله آسیایی تحقیق در تجارت اقتصاد و مدیریت (1393) 57-66
6
(2012)