فارسی
Mohammad Reza Zareei
Scopus
  • 108 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : 1400/10/29
Scopus
  • 84 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : 1400/10/29
Name Mohammad Reza Zareei
Affiliation chabahar maritime university
Degree PhD.
ResearchInterest تحليل و طراحي سازه كشتي و سازه هاي فراساحل/كمانش و استحكام نهايي سازه هاي دريايي/ارزيابي قابليت اطمينان و ريسك/برنامه ريزي بازرسي و نگهداري سازه هاي دريايي
Website
Email
مرتبه علمی