فارسی
Name Nahid Yarahmadzehi
Affiliation
Degree Specialized doctorates
Website
Email
 TitleJournal
1
issues in language teaching 7 (2020) 91-119
2
turkish online journal of distance education 21 (2020) 181-196
3
Australian Journal of Linguistics 39-2 (2019) online
4
Cogent Education 6-1 (2019) 1-9
5
NeuroQuantology 17 -3 (2019) 108-113
6
Activitas Nervosa Superior online (2018) online
7
Activitas Nervosa Superior 59 (2018) 9
8
Italian Sociological Review 1 (2018) 445-465
9
applied research on english language 6 (2018) 523-542
10
Linguistik Online 91 (2018) 59-77
11
International Journal of English Language & Translation Studies volume05- issue 04 (2017) 41-49
12
Linguistic Approaches to Bilingualism (2017)
13
International Journal of English Language & Translation Studies volume 05- issue04 (2017) 07-13
14
Iranian Journal of English for Academic Purposes 6 (2017) 76-93
15
journal of research in applied linguistics volume 8, proceeding (2017) 272-279
16
(2016) 23-31
17
Theory and Practice in Language Studies (2016) 1403-1412
18
(2016) 1130-1143
19
Theory and Practice in Language Studies (2015) 2212-2217
20
Theory and Practice in Language Studies (2015) 2029-2036
21
Mediterranean Journal of Social Sciences (2015) 401-413
22
(2015) 117-129
23
(2014) 13-27
24
مجله بین المللی زبانشناسی انگلیسی (1391) 60-67
25
بررسی تاثیرات بکارگیری استراتژیهای مدل یادگیرنده مستقل بتس بر دانش آموزان ایرانی (1391) 310-321
26
(2012) 147-172