فارسی
Name
Affiliation
Degree Master of science
Website
Email
 TitleJournal
1
Modern Applied Science (2015) 99-109
2
EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES 3 (2015) 518-526
3
CUMHURIYET UNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKULTESI FEN BILIMLERI DERGISI 36 (2015) 8
4
CUMHURIYET UNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKULTESI FEN BILIMLERI DERGISI (2015) 21-28
5
هند مجله اساسی و کاربردی علوم زندگی (1392) 1343-1349